O nama | Dr Vinka Vukotić | Muški infertilitet | Impotencija | Prostata | Inkotinencija | HirurgijaKontakt | Cenovnik
 

Dr Vinka Vukotic Maletic

Dr Vinka VukoticRođena je u Beogradu 18.03.1955. godine. Osnovnu školu je završila u Francuskom Liceju u Etiopiji, a gimnaziju je pohađala i završila u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu je upisala školske 1973/74  godine, a diplomirala je aprila 1979. godine sa prosečnom ocenom 9.28. Prosečna ocena iz hirurške grupe predmeta je bila 9.7. U toku studija je nagrađena Oktobarskom nagradom grada Beograda, 1976. godine, za  stručni rad iz medicinske statistike pod naslovom “Neke karakteristike vrtića opština Novi Beograd, Stari Grad i Čukarica “. U okviru razmene studenata medicine, kao odličan student sa znanjem francuskog jezika, provela je mesec dana na praksi iz hirurgije u bolnici u Ruanu (Francuska). Medicinski fakultet u Beogradu dodelio joj je 1977. godine nagradu za uspeh postignut tokom pete godine studija.

           Po završenom obaveznom lekarskom stažu i položenom stručnom ispitu, zaposlila se 1980. godine  na Urološkoj Klinici u Beogradu. Na Urološkoj Klinici u Beogradu je bila zaposlena do 1998. godine kada je preuzeta od strane Centra za Urologiju i Nefrologiju KBC „Dr Dragiša Mišović“ i nastavne baze Hirurgije pri istom KBC-u, u cilju podizanja stručnog nivoa odelenja. U Centru za Urologiju je bila na dužnosti savetnika direktora Centra za Urologiju, potom zamenik direktora centra.

           Specijalistički ispit iz urologije je  položila sa odličnim uspehom 18. 05. 1987. godine.
Posledipolomske studije iz urologije je upisala 1982. godine, na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Usmeni magistarski ispit je  položila sa odličnom ocenom 1983., a magisatrski rad pod nazivom “ Opravdanost nefrektomije afunkcionalnog bubrega kod TBC“ (mentor Prof Dr Zoranka Šumarac) je odbranila 15. 02 1988. godine.

          
Doktorsku disertaciju pod nazivom “Efekti primene Interferona Alfa sa ili bez citostatika u pacijenata sa karcinomom bubrežnog parenhima“ je odbranila na Medicinskom fakultetu u Beogradu  4. 10. 1993. (mentor: Prof V. Petronić).
           U zvanje asistenta za predmet hirurgija, nastavna baza Urološka Klinika, izabrana je 1995. godine. Ponovni izbor u zvanje asistenta za nastavnu bazu Hirurgija KBC „Dr Dragiša Mišović“ je obavljen 1999. godine.
           U zvanje Docenta za nastavnu bazu Hirurgija KBC „Dr Dragiša Mišović“ je izabrana 2001. godine.
           Tokom specijalizacije i rada na Klinici, pored rutinskih obaveza bavila se i kliničkim istraživanjem usmerenim ka raznim problemima  u urologiji: tumori i maligna obolenja bubrega i mokraćne bešike, prostate, infekcije urogenitalnog trakta, posebno TBC, sterilitet muškarca i dr. Ovi problemi su izučavani sa više aspekata. Poseban interes je imala za ultrazvučnu dijagnostiku uroloških obolenja, kao i za primenu interventnog ultrazvuka u terapiji nekih oblika uroloških obolenja. Tako je pored teoretskog znanja, stekla i bogato vlastito iskustvo.
           U toku svog urološkog rada, objavila je ukupno 100 radova, i učestvovala u izradi 5 knjiga iz oblasti urologije kao autor poglavlja. Iz priloženog spiska objavljenih radova može se zapaziti istraživački interes.
           Aktivno znanje engleskog i francuskog jezika pruža mogućnost za praćenje inostrane literature kao i učešće i istupanje na inostranima kongresima (Pariz, Nica, Milano, Atina) i komunikaciju sa inostranim stručnjacima.
          U školskoj 1993/94 godini, provela je 3 meseca na stručnom usavršavanju na urološkom odelenju u bolnici Ambroise Pare u Parizu kod Prof  D. Beurton-a.  1995 je dobila stipendiju Francuske vlade tako da je imala mogućnost da radi tokom 6 meseci u Univerziteskom centru Tenon u Parizu. Tom prilikom je stekla zvanje subspecijaliste – androloga. Početkom 2006. je bila na kursu iz Urološke Laparoskopije gde je dobila diplomu i mogućnost bavljenja  ovom hiruršom tehnikom.
          Ćlan je  Evropskog i Svetskog udruženja urologa i potpredsednik Urološke Sekcije Srpskog Lekarskog Društva.

1. RADOVI U ČASOPISU INEDEKSIRANOM U CC ILI SC

1. Stanojević- Bakić N., Vucković- Dekić Lj., Maletić V., Bokovački R. MITOGEN-INDUCED LYMPHOPROLIFERATIVE RESPONSE AND PHAGOCYTIC ACTIVITY IN RENAL CELL CARCINOMA PATIENTS TREATED BY INTERFERON ALPHA ALONE OR IN COMBINATION WITH VINBLASTINE. Oncology Reports, 1995; 2: 891-895,

2. Juranić Z., Stanojević-Bakić  N., Maletić V., Borkovački R. IMMUNE REACTIVE PROTEINS IN RENAL CELL CARCINOMA PATIENTS TREATED BY IFN  ALPHA ALONE OR IN COMBINATION WITH VINBLASTINE. Neoplasm , 1994; 41:229-232 6

3. Mićić S., Lalić N., Dotlić R., Tulić C., Vukotić-Maletić V. CLINICAL SIGNIFICANCE OF CARNITINE AND GLUCOSIDASE IN SEMINAL PLASMA OF INFERTILE MEN
Andrologia, 1994; 2: 20-22,.

4. Stevanović P.Stojanović D., Jović M., ŠćepanovićR., Radovanović D., Perunović R., Vukotić V., Lazić M. Percutaneous puncture of the internal jugular vein- an original approch. Neurologia Croatica, 2007: 56 (Supll. 4) :165-173

5.  Maletic V., Cerović S., Lazić M., Stojanović M., Stevanović P. Synchronous  and multiple transitional cell carcinoma of the bladder and urachal cyst. Int J Urol. 2008;15(6):554-

6. Radovanović D.., Vukotić Maletić V., Stojanović D., Lalošević Đ., Likić I., Stojsić Z., Bacetić D.  RETROPERITONEAL “ TRITON” TUMOR  Hepatogastroenterology. 2008;55(82-83):527-30.

2. RADOVI U ČASOPISU INDEKSIRANOM U MEDLINE-u

1. Radojčić Lj., Vukotić-Maletić V., Balint B. DOSADAŠNJA SAZNANJA O  KRIOKONZERVACIJI SPERMATOZOIDA, JAJNIH ĆELIJA  I ZIGOTA.
Med Pregl, 1999; 51: 29-36,.

2. Vukotić-Maletić V. , Stojković-Đorđević B., Hadži-Đokić J.,  Dragićević D.
KVALITET ŽIVOTA KOD PACIJENATA SA KARCINOMOM BUBREGA
Acta Chir Iugosl. 1999; 46(1 Suppl):15-18,

3, Kušić J., Radojković D., Maletić V., Branković S., Savić A. MUTACIJA I POLIMORFIZAM GENA CFTR KOD INFERTILNIH MUŠKARACA SA OLIGOSPERMIJOM ILI AZOSPERMIJOM. Srpski Arhiv. 2002; 130: 1-7.

4. Cerović S., Brajušković G.,Vukotić-Maletić V., Mićić S. NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION IN PROSTATE CANCER.  Vojnosanit Pregl. 2004; 61(5): 513-518.

5.  Vukotić-Maletić V., , Cerović S., Lazić M.,  Raković I. DIAGNOSIS OF PROSTATIC CANCER IN SERBIA. J BUON. 2005;  10: 265-269.

6. Vukotic V, Cerovic S, Kozomara M, Lazic M. The predictive value of PSA in diagnosis of prostate cancer in non screened population. Acta Chir Iugosl. 2005;52(4):81-7.

7. Vukotić V., Cerović S., Kozomara M., Lazić M. THE PREDICTIVE VALUE OF PSA IN DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER IN NON SCREENED POPULATION. Acta Chir Iugosl. 2006; 52:81-88.

8. Cerović S., Jeremić N., Brajušković G., Milović N., Maletić Vukotić V., Učestalost lokalno uznapredovalog karcinoma prostate kod pacijenata sa intermedijarnim vrednostima prostata specifičnog  antigena, Vojnosanit Pregl. 2007; 64 (8): 531-537.

9. Vukotić V. Lazić M., Savić S., Cerović S., Kojić D., The role of partial cystectomy in treatment of muscle invasive bladder cancer. Acta Chir Iugos. 2007; 54 (4): 25-27.

3. CEO RAD U ČASOPISU KOJI NIJE INEDKSIRAN U GORE NAVEDENIM BAZAMA PODATAKA

1. Nikolić J., Maletić V., Čolaković D. PROMENA PROSEČNE STAROSTI BOLESNIKA OD TUMORA PIJELONA I URETERA U VREMENU OD 1932-1981. Urološki Arhiv. 1986; 27: 99-101.

2. Hadži -Đokić J., Pavlović D., Mićić S., Maletić V. PRIMENA IMUNOGLOBULINA (GAMMA- VENIN) KOD UROLOŠKIH BOLESNIKA. Urološki Arhiv. 1987;   22:159-167.

3. Maletić V., Mićić S., Tulić C. LEČENJE  NESPUŠTENOG TESTISA KOD INFERTILNIH MUŠKARACA. Urološki Arhiv,. 1988; 29: 27-134.

4. Argirović Đ, . Maletić V. AKUTNA PSEUDOINFLAMATORNA FORMA TUMORA TESTISA. Urološki Arhiv. 1988; 29: 143-152.

5. Tulić C., Mićić S., Maletić V. Uticaj ligature vene spermatike interne na pojedine parametre fertiliteta muškarca. Urološki Arhiv. 1988; 29:99- 105.

6.Tulić C, Mićić S, Jakšić E, Maletić V, Hadži-Đokić J. INCIDENCE  AND EARLY DIAGNOSIS OF BILATERAL VARICOCELE IN INFERTILE MALES. Acta Urologica Italica. 1989;  23: 69-73.

7. Nikolić  J. Petronić V., Maletić V., Milenković  D. ANALOGIJA IZMEĐU BALKANSKE ENDEMSKE NEFROPATIJE I KARCINOMA GORNJIH MOKRAĆNIH PUTEVA I VIRUSNOG B HEPATITISA I KARCINOMA JETRE. Urološki Arhiv.1989;   30: 75-80.

8. Kozomara M., Marković V., Nale Đ, Maletić V., Đokić M. MALIGNE CISTE BUBREGA
Urološki Arhiv.1989; 30: 85-92.

9. Kozomara M., Stojković D., Tulić C., Avramović A., Đurakić  V., Maletić V. KORELACIJA PROSTATIČNE TEŽINE ODREĐENE SUPRAPUBIČNOM SONOGRAFIJOM I TRANSVEZIKALNOM PROSTATEKTOMIJOM. Urološki Arhiv. 1989;  30: 113-118.

10.  Tulić C., Mićić S., Jakšić E., Maletić V. INCIDENCA I RANA DIJAGNOZA BILATERALNE VARIKOCELE KOD INFERTILNIH MUŠKARACA. Urološki Arhiv. 1990;  31: 13- 22.

11. Milenković D., Hadži-Đokić J., Maletić V., Marinković J. ODNOS IZMEĐU KRVNIH GRUPA I TUMORA MOKRAĆNE  BEŠIKE. Urološki Arhiv. 1990;   31: 123- 126.

12, Maletić V., Kozomara M., Tulić C., Milošević A. KOMPARACIJA UROGRAFIJE I EHOSONOGRAFIJE U DIJAGNOSTICI ADENOKARCINOMA BUBREGA. Urološki Arhiv . 1990;  31: 127- 132.

13. Vukotić-Maletć  V., Lišanin Lj., Kozomara M., Milošević  A., Tulić C. Renalni KORTIKALNI aPsces u puerperijumu. Ultrazvuk. 1991; 2-4: 151-155.

14. Tulić C., Mićić S., Maletić V., Lalić N., Petronić V., Čolović A. Morfologija spermatozoida kod infertilnih  PACIJENATA sa varikocelom .
Arch Urol Yug . 1992; 35-36: 125-132 .

15. Mićić S., Vukotić-Maletić V., Tulić C., Dotlić R. LEČENJE AndriolOM  muŠkaraca sa idiopatskom oligoastenospermijom. Arch Urol Yug . 1992;  35-36: 117-123.

16. Kozomara M., Hadzi-Đokić J., Talić B., Maletić V., Tulić C. MESTO TRANSabdominalnog ultrazvuČNOG PREGLEDA  u dijagnostici KLINIČKOG stadijuma tumora mokraĆne beŠike. 
Arch Urol Yug . 1992;  35-36 : 49-55.

17. Jaksić E., Han R., Nastić-Mirić D., Petronić V., Maletić V., Milenković D.
OdreĐivanje nivoa serumskog tripsin inhibitora kao markera karcinoma bubrega.  Arch Urol Yug. 1992;  35-36: 157- 162.

18. Tulić  C., Mićić S., Vukotić- Maletić V., Popovac R., Petronić V. 
Uticaj puŠenja CIGARETA na POJEDINE parametre fertiliteta  MUŠKARCA SA VARIKOCELOM. Arch Urol Yug. 1992;   37-38 : 189-195.

19. Tulić C., Mićić S., Starčević-Božović A., Vukotić-Maletić V., Hadzi- Đokic J., Dotlic R.
“ORCHIOPATHIA E VARICOCELE” - Realnost ili  fikcija.  Arch Urol Yug. 1992;   39: 47-56.

20. Mićić S., Dotlic S., Tulić C., Maletić V. LEČENJE tamoksifenom I karbocisteinom MUŠKARACA SA  idiopatskOM oligoastenospermijOM
Arch Urol Yug. 1993;  40-41: 63-67.

21. Vuksanović A., Petronić V., Milenković  D., Vukotić-Maletić V..
Komplikacije NAKON ekstrakorporalne litotripsije UDARNIM TALASIMA. Arch Urol Yug. 1993;   40-41 : 53-62.

22. Vuksanović A., Vukotić- Maletić V., Petronić V., Milenković D., Bojanić N. NEPOSREDNI efekAt  UDARNIH TALASA NA BUBREŽNI PARENHIM PRI  litotripsijI KAMENA BUBREGA. Arch Urol Yug. 1994;   42-43 : 57-61.

23. Kozomara M., Lišanin Lj., Tulić C., Maletić V., Vuksanović A., Brkić Z.,
MALIGNE CISTE BUBREGA OTKRIVENE EHOTOMOGRAFSKIM PREGLEDOM
Arch Urol Yug. 1994;  46-47 : 155-159.

24. Vukotić-Maletić V., Bojanić N. TUMORSKI MARKERI KARCINOMA PROSTATE
Arch Urol Yug. 1999;  48-49: 83-92.

25. . Vukotić-Maletić V., Mićić S., Hadži-Đokić J., Vuksanović A., Janjić A., Bojanić N.
BCG U TERAPIJI POVRŠNIH KARCINOMA MOKRAĆNE BEŠIKE- ISKUSTVO UROLOŠKE KLINIKE. Arch Urol Yug.1999;   50-51: 179-189.

26. Vukotić- Maletić V., Hadži-Đokić J., Tulić C., Đurakić V. ZNAČAJ  UVEĆANIH LIMFNIH ŽLEZDA KOD TUMORA BUBREŽNOG PARENHIMA. Arch Urol Yug.  1996; 54-55 : 159- 169,

27. Vukotić-Maletić V. TRANSURETRALNA MIKROTALASNA TERMOTERAPIJA PROSTATE. BPH info, 1999, 2-4: 8

28. Vukotić-Maletić V., JanoševićS., Lazić M., Paunović D., Savić S., Pešić V,
UPOTREBLJIVOST IPSS-a U NAŠIM USLOVIMA. BPH info, 1999, 2-4: 9-12

29. Lazić M., Vukotić-Maletić V. NOVINE U LEČENJU BAKTERIJSKIH INFEKCIJA UROGENITALNOG TRAKTA KOD MUŠAKARACA. Acta Infectologica Yugoslavica.  2001; 6: 47-52.

4. CEO RAD U ZBORNIKU MEĐUNARODNOG SKUPA

1. Vukotić – Maletić V, Hadži-Đokić J, Mićić S, Bojanić N, Konjević D.
Immunotherapy of metastatic renal cell carcinoma. 4th Mediterranean Congress of Urology,Rodos,Grčka, , 1995, Proceedings: 263-265

2. Lazić M., Vukotić-Maletić V., Savić S., Spasić D., Kojić D. Operativno lečenje bilateralnih tumora bubržnog parenhima.
Internacionalni kongres « Health for all», Banja Luka, 2005,  Zbornik Radova : 421-427

5. CEO RAD U ZBORNIKU DOMAĆEG SKUPA

1.Mićić S, Krajinović – Jakšić E., Tulić C., Maletić V.   Procena  scintigrafije skrotuma u detekciji  varikocele. Zbornik radova 6. Internacionalnog simpozijuma urologa, Niš, 1987: 184-186.

2.Hadži-Đokić J., Vukotić V., Tulić C., Džamić Z., Aćimović M., Jovanović M.,
Kvalitet  života ( QOL ), kod radikalnih uroloških operacija. Zbornik radova V naučnog skupa  Srpske Akademije Nauka i Umetrnosti, Beograd 2005: 180- 191.

3. Vukotić – Maletić V, SARKOMI UROTRAKTA,  Sarkomi Mekih tkiva, Udruženje Onkoloških Hirurga Srbije, Beograd, Oktobar 2005, Zbornik radova, 145- 15

6. IZVOD U ZBORNIKU MEĐUNARODNOG SKUPA

1. Maletić V., Mićić S., Tulić C., Macura D., Lalić N. GENITAL INFECTION DOES NOT INCRESE SEMINAL VISCOSITY. II Joint meeting ESCO- ESHRE Meeting, Milano, 1990; Abstract book: 333

2. Mićić S., Lalić N, Macura M., Maletić V., Tulić C. SEMINAL PLASMA LDH1/5 RATIO IN SILENT GENITAL INFECTION. II Joint meeting ESCO- ESHRE Meeting, Milano 1990;  , Abstract book : 346

3. Tulić C., Mićić S., Krajinović-Jakšić E., Radojković S., Maletić V. ADDITIONAL DIAGNOSIS OF BILATERAL VARICOCELE IN MALE INFERILTY. II Joint meeting ESCO- ESHRE Meeting.  Milano 1990;  Abstract book : 405

4. Maletić V., Šumarac Z., Hadži-Đokić J., Petronić V. NEPHRECTOMIE POUR UN REIN TUBERCULEUX AFFONCTIONNEL: EST-ELLE JUSTIFIEE. 84 Congres Francais d Urologie, Paris 1990;  Abstract book : 63

5. Vukotić Maletić V., Petronić V., Tulić C., Bojanić N. CONSERVATIVE  SURGERY FOR RENAL CELL CARCINOMA. Euro-American Conference on Urological Cancer, Athens, 1992;  Abstract book : OR 22

6. Tulić C., Petronić V., Marković V., Hadži-Đokić J., Mićić S., Vukotić-Maletić V., Kozomara M. RENAL LIPOSARCOMA- CLINICAL ASPECTS. Euro-American Conference on Urological Cancer, Athens, 1992;  Abstract book:  OR 23

7. Vukotić Maletić V., Stojcic V. IMMUNOTHERAPY FOR PULMONARY METASTASIS OF RENAL CELL CARCINOMA. Europen Respiratory Society Annual Congress,  Nice, 1994; Abstract book : 1773

8. Mašulović D., Marković Ž., Goldner B., Božović Z., Hadži-Đokić J., Maletić V.
LONG-TERM EFFECTS IN THE APPLICATION OF METAL STENT REGARDING THE TREATMENT OF STRICTURE OF URETREO-INTESTINAL ANASTOMOSIS
24th World Congress of Societe Intrenational d Urologie, Montreal, 1997;  Abstract book:  348

9. Maletić-Vukotić V., Mićić S., Hadži-Đokić J., Bakić N. RANDOMISED PROSPECTIVE STUDY FOR THE EVALUATION OF THE PROPHYLACTIC USE OF INTERFERON ALPHA AFTER NEPHRECTOMY FOR LOCALISED RENAL CELL CARCINOMA- 5 YEAR FOLLOW UP PERIOD . 24th World Congress of Societe Intrenational d Urologie, Montreal, 1997;  Abstract book: 508

10. Tulić C., Hadži-Đokić J., Maletić V., Kozomara M., Milenković D., Džamić Z., Marković B., Petrović M. NEPHRON SPARING SURGERY FOR KIDNEY TUMORS. 24th World Congress of Societe Intrenational d Urologie, Montreal, 1997;  Abstract book: 563

11. Vukotić- Maletić V, Lazić M. THE USE OF TRANSURETHRAL THERMOTHERAPY IN THE TREATMENT OF BLADDDER OBSTRUCTION IN PATIENTS WITH ADVANCED PROSTATE CANCER. 25TH Congress of  Societe Intrenational d Urologie, Singapore, 2000;  Abstract book : P4.2.15

12. Vukotić-Maletić V. THREE YEAR EXPERIENCE WITH THE USE OF TRANSURETHRAL MICROWAVE THERMOTHERAPY (TUMT) OF PROSTATE
Second Congress of the Balkan’s Urologists, Beograd, 2000;  Abstract book: 83

13. Vukotić-Maletić V, Paunović D, Lazić M, Babić M. THE VALIDATION OF YUGOSLAV TRANSLATION OF IPSS. Second Congress of the Balkan’s UrologistsBeograd,  2000;  Abstract book: 83

14. Begović D., Vukotić-Maletić V., Stojanović T. CORRELATION BETWEEN ABNORMAL SPERMATOZOA AND ITS MOTILITY. Euromedlab 2001-14TH IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Prag, 2001;   Abstract book : PO-W029

15. Cerović S., Milović N., Vukotić V. Neuroendocrine differentiation in advanced prostatic carcinoma with low PSA serum level. European School of Urology, Balkan Meeting, Belgrade, 2001; Abstract book: 43

16. Vukotić- Maletić V., Dragićević D., Durutović O., Hadži-Đokić J., Lazić M.
THE IMPLICATION OF SURGICAL FINDING ON THE TYPE OF SURGERY FOR RENAL CELL CANCER - RADICAL NEPHRECTOMY WITH OR WITHOUT LYMPHADENECTOMY
European School of Urology, Balkan Meeting, Belgrade,  2001;  Abstract book: 32

17. Vukotić V., Lazić M. PROSTATIC CANCER MISDIAGNOSIS IN PATIENTS TREATED WITH TUMT. 5th  Congress  of the Central European Association of Urology, Novi Sad , 2003,;  Abstract book : 31

18. Savić S., Vukotić V., Mićić M., Kojić d., Lazić M. ONE CENTER FIVE YEAR EXPERINECE IN URETERORENOSCOPIC TREATMENT OF URETERAL STONES 
5th  Congress  of the Central European Association of Urology, Novi Sad,  2003; Abstract book :  52

19. Vukotić V., Lazić M., Šibalić M., Radević B., Vojnović B. INFLAMMATORY ANEURISM OF INFRARENAL ABDOMINAL AORTA CAUSING BILATERAL URETERIC OBSTRUCTION. 5th  Congress  of the Central European Association of Urology, Novi Sad, 2003, Abstract book:  64

20. Lazić M., Vukotić V., Savić S., Spasić D., Kojić D.  SURGICAL TREATMENT OF BILATERAL RENAL TUMORS . 5th  Congress  of the Central European Association of Urology,  Novi Sad,  2003; Abstract book : 77

21. Lazic M., Maletic-Vukotic V., Spasic D.: UROLOGICAL COMPLICATIONS OF GYNECOLOGICAL PROCEDURES . 5th Congress of the Central European Association of Urology., Novi Sad,  2003; Abstract book:14

22. Vukotić- Maletić V., Cerović S., Lazić M., Raković I., Savić S., Diagnosis of prostatic cancer in Serbia. 5th Congress of Balkan Union of Oncology, 2004;  Abstract book : GPS 123, A-32

 23. Vukotić- Maletić V., Cerović S., Lazić M., Raković I., Kozomara M., Prostatic volume as a corrective factor improving cancer detection rate in patients with PSA below 20 ng/ml; Archive of Oncology ., 2004;  vol 12 (suppl 1): 125

24. Vukotić- Maletić V., Cerović S, Lazić M., Raković I. THE  PREDICTIVE VALUE OF PSA IN DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER 1ST South Eastern  European Meeting, Beograd, 2005; Abstract book: 32

25. Vukotić- Maletić V., Lazić M., Savić S., Pešić V., Kojić D. LONG TERM RESULTS OF OPEN SURGICAL PROCEURES FOR UPPER URINARY TRACT TRANSITIONAL CELL  CANCER 1ST  South Eastern  European Meeting, , Beograd, 2005;  Abstract book: 71

26. Vukotić Maletić V., Lazić M., Kojić D. LONG TERM RESULTS OF OPEN SURGICAL PROCEURES FOR UPPER URINARY TRACT TRANSITIONAL CELL  CANCER.  21st Annual Congress of the European Association of Urology, Paris, 2006;  Europ Urol Suppl (Abstract book): 1081

27. Maletic-Vukotic V., Cerovic S. , Lazic M. , Savic S. , Kozomara M. The value of PSA in diagnosis of prostate cancer in non screened population , 28 st  Congress of  SIU 2006;  Cape town, Abstract book: 1499

28. Vukotić Maletić V., Cerović S., Kozomara M. Clinical value of precancerous lesions in rostatic needle core biopsies. Europ Urol Meetings, 2007;  2 (5):55.

29. Cerović S., Brajušković G., Jeremić N., Vukotić Maletić V., The incidence of pelvic lymph node metastases in prostate cancer patients with intermediate values of prostate specific antigen.  Europ Urol Meetings. 2007; 2 (5):75

7. IZVOD U ZBORNIKU NACIONALNOG SKUPA

1. Mićić S., Mutavdžić M., Popovac R., Maletić V. KONGENITALNO SOLITARNI BUBREG. VIII Kongres urologa Jugoslavije, Split, 1984;  Zbornik radova: I:37

2. Maletić V, Šumarac Z. OPRAVDANOST NEFREKTOMIJE AFUNKCIONALNOG TUBERKULOZNOG BUBREGA. 10. Kongres Urologa Jugoslavije, Bled, 1988;  Zbornik radova: 158

3. Maletić V., Hadži-Đokić J., Milenković D., Tulić C., Jelić Lj. PLANOCELULARNI KARCINOM  MOKRAĆNE BEŠIKE.. XXVI KANCEROLOŠKA NEDELJA, Beograd,  1989;  Zbornik radova ­­: 27

4. Milenković D., Hadži-Đokić J., Maletić V., Mićić S. TUMORI  MOKRAĆNE BEŠIKE KOD OSOBA ISPOD 40 GODINA STAROSTI. XXVI KANCEROLOŠKA NEDELJA, Beograd, 1989;  Zbornik radova: 28

5.  Jelić Lj., Trbojević P., Vučićević S., Gligorijević G., Maletić V., Petronić V. RADIOTERAPIJA STADIJUMA I i II SEMINOMA. XXVI KANCEROLOŠKA NEDELJA, Beograd, 1989;  Zbornik radova: 30

6. Jakšić E., Han R., Nastić-Mirić D., Beatović S., Petronić V., Maletić V., Milenković D.
ODREĐIVANJE SERUMSKOG NIVOA TRIPSIN INHIBITORA KAO INDIKATORA MALIGNIH TUMORA BUBREGA. V Jugoslovenski Kongres Nuklearne Medicine , 1990;  Zbornik radova: 117

7. Kozomara M., Tulić C., Milošević A., Maletić V. MESTO TRANSABDOMINALNE EHOSONOGRAFIJE U DIJAGNOSTICI KLINIČKOG STADIJUMA TUMORA MOKRAĆNE BEŠIKE. XII Kongres Udruženja Urologa  Jugoslavije, Vrnjačka Banja,  1993;  Zbornik radova : 95

8. Vukotić-Maletić V., Petronić V., Nikolić J., Janjić A. BCG- TERAPIJA POVRŠNIH KARCINOMA MOKRAĆNE BEŠIKE. XII Kongres Udruženja Urologa  Jugoslavije, Vrnjačka Banja,  1993;  Zbornik radova : 99

9. Vukotić-Maletić V., Petronić V., Vuksanović A.,  Bojanić N. MESTO ADJUVANTNE TERAPIJE U LEČENJU LOKALIZOVANIH OBLIKA KARCINOMA BUBREŽNOG PARENHIMA. XII Kongres Udruženja Urologa  Jugoslavije, Vrnjačka Banja,  1993; Zbornik radova : 125

10. Vukotić-Maletić V., Petronić V., Nikolić J., Tilić C.,  Bojanić N. MESTO PARCIJALNE NEFREKTOMIJE U TERAPIJI KARCINOMA BUBREŽNOG PARENHIMA. XII Kongres Udruženja Urologa  Jugoslavije, Vrnjačka Banja,  1993;  Zbornik radova:  126

11.Đorđević B., Vukotić-Maletić V. PROCENA KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA SA TUMOROM BUBREGA POD TERAPIJOM INTERFERONOM. XII Kongres Udruženja Urologa  Jugoslavije, Vrnjačka Banja, 1993;  Zbornik radova : 132

12.Tulić C., Mićić S., Vukotić-Maletić V., Hadži-Đokić J., Petronić V. Primena klomifen-citrata i pentoksifilina u terapiji infertilnih muškaraca sa varikocelom. XII Kongres Udruženja Urologa  Jugoslavije,  Vrnjačka Banja, 1993;  Zbornik radova : 163

13. Mićić S., Lalić N., Macura D., Tulić C., Vukotić-Maletić V. EPIDIDIMALNI MARKERI KOD BOLESNIKA SA OLIGOSPERMIJOM I AZOOSPERMIJOM. XII Kongres Udruženja Urologa  Jugoslavije, Vrnjačka Banja,  1993;  Zbornik radova : 170

14. Vuksanović A., Vukotić-Maletić V., Petronić V., Bojanić N. UTICAJ ESWL-a NA BUBREŽNI PARENHIM. XII Kongres Udruženja Urologa  Jugoslavije, Vrnjačka Banja,  1993;  Zbornik radova : 187

15. Vukotić-Maletić V., Arvis G. HIRURŠKO LEČENJE KURVATURE PENISA
XIV Kongres Urologa Jugoslavije, Podgorica, 1997; Zbornik radova: 61

16. Tulić C., MićićS., Hadži-Đokić J., Vukotić V., Milenković D., Kozomara M. SEMINALNI HORMONI   KOD SUBFERTILNIH PACIJENATA PRE I POSLE LIGATURE   SPERMATIČNE VENE.XIV  Kongres Urologa  Jugoslavije, Podgorica, 1997;  Zbornik radova: 72

17. Vukotić-Maletić V., Hadži-ĐokićJ., Džamić Z., Konjević D., Dragićević D. KLINIČKO-PATOLOŠKA STUDIJA PACIJENATA OPERISANIH ZBOG TUMORA BUBREGA NA UROLOŠKOJ KLINICI U BEOGRADU. XV Kongres Urologa  Jugoslavije, 1999;  Arch.Urol  21: 32.

18. Savić S., Lazić M., Mićić M., Vukotić- Maletić V., Paunović D. JEDNOGODIŠNJI REZULTATI LEČENJA URETERALNE KALKULOZE ENDOSKOPSKIM PUTEM. XV Kongres Urologa  Jugoslavije, Beograd,  1999;  Arch.Urol  21: 66.

19. Vukotić-Maletić V. AMBULANTNO LEČENJE RETENCIJE URINA  TRANSURETRALNOM MIKROTALASNOM TERMOTERAPIJOM . XV Kongres Urologa  Jugoslavije, Beograd,  1999;  Arch.Urol. 21: 68.

20. Vukotić-Maletić V., Lazić M., Paunović D., Savić S., Pešić V.
UPOTREBNA VREDNOST IPSS-A U NAŠIM USLOVIMA I NJEGOVA KORELACIJA SA OBJEKTIVNIM PARAMETRIMA. XV Kongres Urologa  Jugoslavije , Beograd,  1999; Arch.Urol.,  21: 118

21. Lazić M., Kecmanović D., Vukotić- Maletić V, Savić S., KONVERZIJA OBOSTRANE URETEROSIGMOIDOSKOPIJE U PRODUŽENI ILEAL CONDUIT
XV Kongres Urologa  Jugoslavije , Beograd, 1999;  Arch.Urol. 21: 138

22. Lazić M., Mićić M., Vukotić- Maletić V., Jovanović S., Savić S.  INTERSTICIJSKA LASERSKA KOAGULACIJE PROSTATE  (ILC) . XV Kongres Urologa  Jugoslavije,Beograd,  1999;  Arch.Urol. Vol 21: 96

23. Vukotić-Maletić V., Lazić M., Savić S., Pešić V. ZNAČAJ PERKUTANE NEFROSTOME U TERAPIJI SUPRAVEZIKALNE OPSTRUKCIJE PACIJENATA SA MALIGNOM BOLEŠĆU . XXXVII Kancerološka Nedelja, Beograd, 2000;   Zbornik radova : 1

24. Vukotić Maletić V., Hadži Đokižć J., Dragićević D., Durutović O.,
SINGLE CENTER STUDY OF CLINICO PATHOLOGICAL CORRELATION OF PATIENTS SURGICALLY TREATED FOR RCC.  Kongres Patologa Jugoslavije, Tara, 2002;  Archive of Oncology 10 (1) : 3.

25.. Cerović S. Milović N., Dimitrijević J., Vukotić Maletić V., Popović L., Knežević Ušaj S., Brajušković G. PARAMETERS  FOR EARLY PROSTATE  CANCER BIOCHEMICAL FAILURE  AFTER RADICAL PROSTATECTOMY . Kongres Patologa Jugoslavije, 2002; Archive of Oncology 10 (1): 17.

26.  Cerović S., Brajušković G., Dimitrijević J, Kneževiž Usaj S., Popović L., Vukotić Maletić V., Ajdinović B. NEUROENDOCRINE DIFFERENTIATION IN PROSTATE CANCER, CORRELATION WITH BIOCHEMICAL  FAILURE AFTER RADICAL PROSTATECTOMY. European Congress of  Pathology, Virchowa Archiv 2003;  443(3): 458

27. Savić S., Kojić D, Vukotić V., Lazić M. FOURNIER-ova GANGRENA – AKUTNO UROLOŠKO OBOLJENJE. Kongres Urologa SCG,  Beograd 2005 , Zbornik radova : u štampi

28. Pešić V., Vukotić V., Živanović J., Perović  M, Lazić M. KALKULOZNI APENDICITIS MIMIKRIRA UROLITIJAZU- PRIKAZ SLUČAJA . Kongres Urologa SCG, Beograd 2005, ; zbornik radova : u štampi

29. Vukotić Maletić V., Cerović S., Lazić M., Raković I., Kozomara M. PROSTATIC VOLUME AS A CORRECTIVE FACTOR IMPROVING CANCER FETECTION RATE IN PATIENTS WITH PSA BELOW 20 ng/ml . 11 Kongres Patologa Srbije i Crne Gore , 2004, Arch Oncol,  12 (1): 125

30. Vukotić- Maletić V., Lazić M., Cerović S., Kozomara M., Raković I. KLINIČKI ZNAČAJ PREKANCEROZNIH LEZIJA U IGLENIM BIOPSIJAMA PROSTATE.
Kongres Urologa SCG, Beograd, 2005;  Zbornik radova :u štampi

31  Vukotić V., Lazić M., Kojić D., Savić S.  PROGNOSTIČKI FAKTORI KOD TRANZICIOCELULARNOG  KARCINOMA GORNJEG UROTELIJUMA,
Kongres Urologa SCG, Beograd, 2005;  Zbornik radova : u štampi

32. Lazić M., Vukotić-Maletić V. ANTIBIOTSKA PROFILAKSA U HIRURGIJI
Acta Infec Yug. 2006;  28: 9

8. UDŽBENICI, PRAKTIKUMI

1.Hirurgija za studente medicine, poglavlje oboljenja prostate, Beograd, 2009

9. KNJIGE, POGLAVLJA

1. Vukotić- Maletić V., ULTRAZVUČNA PREOPERATIVNA DIJAGNOSTIKA
u: Operativna urologija – Endourologija, Urednik J. Nikolić, Izdavač Institut za Urologiju i Nefrologiju Beograd, 1995 :48-61.

2. Vukotić- Maletić V., INTRAVEZIKALNA TERAPIJA POLIFERATIVNIH KARCINOMAMOKRAĆNE BEŠIKE.u :  Operativna urologija - Endourologija, Urednik J. Nikolić,  Izdavač Institut za Urologiju i Nefrologiju  Beograd, 1995 :211- 218

3. Vukotić Maletić V., ADJUVANTNA TERAPIJA KARCINOMA BUBREŽNOG PARENHIMA u: Operativna urologija – Bubreg,   Urednik J. Nikolić, Izdavač Institut za Urologiju i Nefrologiju Beograd, 1996, 175-183

4.  Vukotić- Maletić  V., PERKUTANA NEFROSTOMA POD KONTROLOMA ULTRAZVUKA  u  Interventna radiologija uroopstrukcije, urednik Ž. Marković, izdavač  Univerzitet u Beogradu – Medicinski Fakultet i Srpsko lekarsko društvo, Radiološki Arhiv Srbije, Beograd, 1996: 109-112

5. Vukotić Maletić V.,  STERILITET I INFERTILITET. u: Hirurgija polnih organa, urednik  J. Nikolić, Izdavač Institut za Urologiju i Nefrologiju Beograd, 2000: 167-203,

6. Vukotić Maletić  V.,  KANCER MOKRAĆNE BEŠIKE . u:  Skrining u medicini, urednik  M. Babić:, izdavač Jugoslovenska fondacija  protiv raka,  Beograd 2001: 327-331

7. Vukotić Maletić  V., ASIMPTOMATSKA BAKTERIURIJA. u:  Skrining u medicini, urednik  M. Babić,  izdavač Jugoslovenska fondacija  protiv raka, Beograd 2001:  485-491

8. Vukotić V., METABOLIČKE KOMPLIKACIJE URINARNIH DERIVACIJA. U Urinarne derivacije, urednik Hadži-Đokić J, idavač Elit medica, u štampi

9. Vukotić V.,Dijagnostički proces premalignih lezija i karcinoma prostate i Klinički značaj detektovanih premalignih promena u prostati u PREMALIGNE LEZIJE I KARCINOM PROSTATE, Beograd, 2009.

10. MONOGRAFIJE, POGLAVLJA

Vukotić-Maletić V.
TRAITMENT  CHIRURGICALE DES COURBURES DE LA VERGE
Universite Pierre et Marie Curie, Faculte de Medecine Saint Antoine, Paris, 1994-95